• Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału

  w eliminacjach szkolnych

  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

  organizowanych przez

  Kuratorium Oświaty w Katowicach

   

  Nazwa konkursu

  Termin

  WKP z języka polskiego

  4 listopada

  WKP z matematyki

  5 listopada

  WKP z języka angielskiego

  6 listopada

  WKP z historii

  7 listopada

  WKP z gografii

  8 listopada

  WKP z biologii

  12 listopada

  WKP z chemii

  13 listopada

  WKP z fizyki

  14 listopada

  WKP z języka niemieckiego

  15 listopada

   

  Wszystkie konkursy odbywają się na terenie naszej szkoły.

  Uczeń może przystąpić do jednego lub kilku konkursów.

  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają uczniów

  z regulaminem konkursu i przyjmują zgłoszenia chętnych uczniów.

  Uczniowie przystępujący do danego konkursu/ konkursów otrzymają zakres wiedzy i umiejętności wymagany na poszczególnych stopniach konkursu
  (stopniu szkolnym, rejonowym i wojewódzkim).

   

  Szczegółowe informacje o Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów i rodziców zamieszczone są na stronie  www. kuratorium.katowice.pl
  w zakładce: Szkoły i organy prowadzące – Konkursy, olimpiady, turnieje.


   

  Gminne Centrum Kultury w Gorzycach serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego do udziału w II Konkursie Wiedzy o Powstaniach Śląskich organizowanego pod patronatem Dyrektora Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Haliny Biedy oraz Wójta Gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka. 

  Szczegółowe informacje, w tym regulamin i kartę zgłoszenia dostępne u pani H. Smołka.


  KONKURS PLASTYCZNY "BARWY MUZYKI"

  5 maja 2019 roku mija 200 lat od daty urodzin wybitnego polskiego kompozytora i patrioty Stanisława Moniuszki. W związku z tym Senat Rzeczypospolitej jednogłośnie podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2019 rokiem Stanisława Moniuszki. Z tej okazji Gminne Centrum Kultury w Gorzycach ogłasza konkurs plastyczny, skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych Gminy Gorzyce.

  Przedmiot konkursu: PRACA PLASTYCZNA  ZWIĄZANA Z ŻYCIEM ORAZ TWÓRCZOŚCIĄ STANISŁAWA MONIUSZKI

  Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej. Prace powinny być dostarczone do siedziby organizatora: Ośrodek Kultury w Czyżowicach, 44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8, w terminie do 24 kwietnia 2019 r., do godz. 12.00.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 kwietnia 2019 r., w Ośrodku Kultury w Czyżowicach oraz na stronie internetowej: www.gckg.gorzyce.pl

   


   

  Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego

  „Kapliczki  i krzyże przydrożne – małe formy architektury sakralnej”

  1. Celem konkursu jest:
  • Poszerzenie wiedzy o kapliczkach i krzyżach przydrożnych znajdujących się na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
  • Pielęgnowanie pamięci o nich ze względu na ważność tradycji,
  • Zachęcenie uczniów do twórczej działalności  plastycznej i pokazanie nieprzemijającego piękna małych form architektury sakralnej,
  • Uświadomienie młodemu pokoleniu, że postęp jest jednakowo ważny jak poszanowanie tradycji.
  1. Tematyka konkursu: obejmuje prace plastyczne obrazujące kapliczki i krzyże przydrożne jako małe formy architektury sakralnej znajdującej się na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
  2. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Rogowie.
  3. Konkurs skierowany jest do: uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Powiatu Wodzisławskiego.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:
  • I grupa- kl. I-III
  • II grupa- kl. IV-VI
  • III grupa- kl. VII – VIII i oddziały gimnazjalne
  1. Wymagania techniczne i wymiar pracy:
  • w formie płaskiej: format A3, technika dowolna
  • w formie przestrzennej: do 50 cm wysokość, technika dowolna
  1. Prace należy dostarczyć do świetlicy w Szkole Podstawowej w Rogowie,

              ul. Szkolna 2, 44-362 Rogów,  tel. 32-451-25-55, sprg@poczta.onet.pl

        do dnia 10.05.2019 r. w godzinach 800-1530 ( pon -pt).

  1. Każda placówka może przesłać nieograniczoną ilość prac.
  2. Prace powinny być opisane według wzoru (metryczka – Załącznik 1):
  • Tytuł pracy
  • Imię i nazwisko autora
  • Klasa
  • Adres placówki oświatowej z podaniem numeru telefonu i adresu e-mail szkoły
  • Imię i nazwisko opiekuna

       Do prac proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2)

  1. Ogłoszenie wyników:

  Wyniki zostaną przekazane do szkół do dnia 22.05.2019 r. pocztą elektroniczną.

  • Szkoły, z których uczniowie zostaną nagrodzeni będą dodatkowo poinformowane telefonicznie,
  • Na podsumowanie i wręczenie nagród zaproszeni zostaną tylko laureaci wraz z opiekunami.
  • Wręczenie nagród odbędzie się 24.05.2019 r. o godzinie 1200 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie ul. Szkolna 3a
  • Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Bibliotece w Rogowie do dnia 14.06.2019 r.
  • Prace będzie można odebrać do dnia 18.06.2019 r.
  • Nieodebrane prace do wyznaczonego terminu przechodzą na własność organizatora.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  Bożena Grabiec- nauczyciel plastyki w SP w Rogowie,

  Teresa Sosna - nauczyciel SP w Rogowie,

  Monika Wieczorek- wychowawca świetlicy w SP w Rogowie,

   


  KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2019

   


  REGULAMIN POWIATOWEGO

  KONKURSU PLASTYCZNEGO

  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

   

  1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
   w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Wydziałem Oświaty Powiatu Wodzisławskiego.
  2. Temat prac konkursowych brzmi: „Razem w Europie. 15 lat Polski w Unii Europejskiej”.
  3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od I do VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie z oddziałów gimnazjalnych.
  4. Wszelkie kwestie wątpliwe związane z organizacją konkursu należy kierować do konsultantki Sylwii Bańczyk lub doradcy metodycznego Małgorzaty Konsek w PODN.

  Warunki uczestnictwa w konkursie.

  1. Prace konkursowe należy dostarczyć do PODN w Wodzisławiu Śląskim, Os.
   1 Maja 16 a do 10 maja 2019 r.
  2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Razem w Europie. 15 lat Polski w Unii Europejskiej”.
  3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
  4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
  5. Konkurs odbywa się w  II kategoriach:

  I kategoria dla uczniów z klas 1-3 SP

  II kategoria dla uczniów z klas IV- VIII SP i III klasy Gimnazjum

  1. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza na piśmie, że rodzice/ opiekunowie wyrażają zgodę na publikację nazwiska i imienia ucznia na listach nagrodzonych na stronie PODN.
  2. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz numer telefonu szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
  3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  4. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie ALBUS z przyrody lub geografii. Termin zadeklarowania wzięcia udziału w konkursie oraz dokonania opłaty w wysokości 8,50 zł od ucznia upływa 28 marca. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela nauczyciel przyrody i geografii.

   


  Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w międzyszkolnym konkursie profilaktycznym:

  "Zdrowy styl życia Twoją szansą na przyszłość."


  Konkurs obejmuje klasy IV - VI oraz VII, VIII i III gimnazjalne.
  Uczniowie klas IV - VI w grupach max 5 osobowych przygotowują plakat o tematyce dowolnej, realizującej hasło konkursowe.
  Uczniowie klas VII, VIII i III GM, w grupach max 3-4 osobowych przygotowują prezentację multimedialną o dowolnej tematyce realizującej hasło konkursowe, zawierającą max 20 slajdów. Po pomoc w wykonaniu można się zwrócić do nauczycieli informatyki oraz wychowawcy klasy.
  Regulamin oraz szczegółowe informacje na plakacie, u wychowawców oraz pedagoga i psychologa szkolnego.
  Termin składania prac do 08.02.2019r. włącznie.
  Konkurs obejmuje szkoły podstawowe w Rogowie, Bluszczowie oraz Turzy Śl.
  Zachęcamy do udziału wszystkich uczniów!

   


  IV  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS NA ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE
  
   
  Postanowienia ogólne:
  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 
     im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych.
  1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
  2. Dopuszcza się wyłącznie indywidualne uczestnictwo w konkursie.
  3. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie
     prawo do ich ekspozycji, publikacji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi 
     należności finansowych.
  
   
  Cele konkursu:
  • zachęcanie dzieci do twórczości literackiej,
  • rozwijanie dbałości o piękno języka ojczystego,
  • promowanie talentów i twórczości dziecięcej,
  • poznanie i zachowanie tradycji składania życzeń świątecznych.
  
   
  Regulamin:
  • Przedmiotem konkursu są życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia w formie wiersza, rymowanki lub prozy.
  • Długość tekstu konkursowego nie może przekraczać 12 wersów wiersza lub 100 słów w przypadku prozy.
  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych.
  • Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  kl. I- III  i kl. IV-VIII.
  • Do konkursu autor może zgłosić 1 utwór (napisany na   komputerze).
  • Utwory powinny być opatrzone w dane:
                 imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, adres szkoły, telefon.
  • Do pracy należy dołączyć oświadczenia oraz zgody (wg podanego wzoru)
  • Nie zwracamy prac konkursowych.
  • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
  • Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
  • Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać  do dn. 7 stycznia 2019 r. na adres:
  
   
  Szkoła Podstawowa nr 6
  z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
  ul. Wyrska 4
  43-173 Łaziska Górne
  z dopiskiem na kopercie  KONKURS
  Rozwiązanie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2019r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły  www.sp6.laziska.pl, a nagrody i dyplomy wysłane pocztą.

   


   

  REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO 

  pt. „Żyję zdrowo, kolorowo – bo nie ulegam nałogom”

  § 1

  Organizatorzy konkursu

    Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego     w Gorzycach.

  § 2

  Celem konkursu jest:

  1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
  2. Zaangażowanie dzieci do działań profilaktycznych.
  3. Zainspirowanie kreatywności dzieci  w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.
  4. Uświadomienie dzieciom zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
  5. Uzyskanie oryginalnych projektów prac plastycznych promujących zachowanie zdrowego trybu życia, oraz prac dotyczących spędzania czasu wolnego bez nałogów.

   

  § 3

  Uczestnicy

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 1 – 3.
  2. Każdy uczestnik wykonuje jeden plakat profilaktyczny wykonany w formie: rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, collage, w formacie A4 lub A3

   

  § 4

  Warunki konkursu

  1. Autor projektu nawiązuje do treści hasła umieszczonego na plakacie „Żyję zdrowo, kolorowo bo nie ulegam nałogom” .
  2. Prace konkursowe powinny być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom, lub sposobom spędzania czasu w sposób wolny od nałogów takich jak:

  nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer, cyberprzemoc itp.

  1. Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zgodą na publikowanie pracy i wizerunku uczestników. Do prac konkursowych należy dołączyć oświadczenie (zał. nr 1 do regulaminu).
  2. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

  imię i nazwisko, wiek, adres, kontakt (nr telefonu, e-mail) –nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

   

  § 5

  Przebieg konkursu

  1. Prace konkursowe proszę dostarczyć do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego  w Gorzycach do dnia 17.12.2018r. do godz.15.00

   

  1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej w dniu 18.12.2018r.
  2. Komisja oceniać będzie:
   1) zawartość merytoryczną,
   2) kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
   3) formę estetyczną pracy.

   

  § 6

  Uwagi końcowe

   1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
   2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
   3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.
   4. Do pracy konkursowej należy załączyć poniższe oświadczenie.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkolnym konkursie

  na najpiękniejszą pocztówkę bożonarodzeniową w języku obcym.


  Cel konkursu:
  Celem konkursu jest rozwijane umiejętności składania życzeń bożonarodzeniowych w j. obcym, oraz kultywowanie tradycji związanych z tym świętem.


  Warunki konkursu:
  Samodzielnie wykonana praca na kartce ozdobionej motywami świąt Bożego Narodzenia.
  Styl i format jest dowolny, jednak styl - estetyczny, a format - nie większym niż A4.
  Zapis życzeń w języku obcym (głównie angielskim, niemieckim - inny język jest również dopuszczalny). Oceniana będzie poprawność językowa, estetyka i pomysłowość całego projektu.
  Kartki świąteczne przyjmowane będą do 20.12.2018 u pani Moniki Tanżyna, pani Katarzyny Oślizło lub u pana Marka Wodeckiego.


  Wyniki zostaną ogłoszone w styczniu 2019 - przed feriami.
  Najlepsze prace zostaną nagrodzone.


    Konkurs Plastyczny

  „Patriotyczna ozdoba choinkowa”

   

  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzyczkach we współpracy z Samorządem Uczniowskim  zaprasza do udziału w Międzynarodowym  Konkursie Plastycznym na najpiękniejszą "Patriotyczną ozdobę choinkową". Prace należy składać do 3 grudnia w sekretariacie szkoły. Najpiękniejsze ozdoby wybierze jury powołane przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 grudnia.

   REGULAMIN KONKURSU  

   

  Celem konkursu jest:

  *rozbudzenie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej

   *pielęgnowanie polskich symboli narodowych

   * kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
   * prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
   * stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie       sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami
   * poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik   plastycznych

  Prace powinny spełniać następujące kryteria:

  - pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy
  - prace dostarczone po terminie nie będą oceniane w konkursie
  - Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę” umożliwiającą zawieszenie ozdoby na   gałązce choinki.
                                                                                               

  Technika prac:
  Preferowana technika wykonywania prac

  - z ciasta piernikowego, lub innego

  -z papieru, bibuły, tektury

   

  Kategorie wiekowe:
    I    Kategoria – klasy  I - III
   II    Kategoria – klasy IV-VI
  III    Kategoria – klasy VII – VIII, gimnazjum


  Zasady opisywania prac konkursowych:

  Każda praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem / klasa/, imieniem i nazwiskiem opiekuna ,  adresem szkoły oraz koniecznie numerem telefonu w celu powiadomienia nagrodzonych osób.
  Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz zgoda na udział w konkursie (zał. nr 2)
      
  Termin i miejsce składania prac: Prace należy dostarczyć do:
  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzyczkach ul. Wiejska 30,

   do  poniedziałku  3 grudnia 2018r.

   

  Rozstrzygnięcie konkursu
  Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 grudnia 2018r
  Prace stanowią własność organizatorów.
  Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.
  Organizatorzy konkursu przewidują dla  laureatów konkursu dyplomy i  nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych.

  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

   


  OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY PINGWIN.

  Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Pingwin. Organizowany jest z następujących przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki, historia, chemia, fizyka, przyroda, biologia i geografia. 
  Oto terminarz konkursów:
  Konkurs z języka polskiego - 22.11.2018 r.
  Konkurs z matematyki - 23.11.2018 r.
  Konkurs z języka angielskiego - 26.11.2018 r.
  Konkurs z języka niemieckiego - 26.11.2018 r.
  Konkurs z historii - 27.11.2018 r.
  Konkurs z chemii - 27.11.2018 r.
  Konkurs z fizyki -27.11.2018 r.
  Konkurs z przyrody - 28.11.2018 r.
  Konkurs z biologii -  28.11.2018 r.
  Konkurs z geografii - 28.11.2018 r.
  Konkurs Pingwin przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV - VIII).
  Konkurs zostanie przeprowadzony w szkołach, które w określonym terminie zgłoszą uczestników do udziału
  w konkursie. Konkurs jest płatny 8,50 zł od osoby.
  Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 30.10.2018 r. u szkolnego koordynatora K. Miljon.


  Muzeum Śląskie oczami dziecka – konkurs na plakat dla dzieci w wieku 6-10 lat

  Zapraszamy dzieci do udziału w ogólnopolskim konkursie na plakat z okazji 90-lecia Muzeum Śląskiego pt. „Muzeum Śląskie oczami dziecka”.

  Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia. Udział w nim wziąć mogą zarówno przedszkola, szkoły, placówki edukacyjno-wychowawcze jak i osoby indywidualne.
  Celem konkursu jest dowartościowanie młodego odbiorcy, zachęcenie do współdziałania z Muzeum Śląskim, pokazanie, że również dzieci mają wpływ na program, promocję i wizerunek instytucji. Prace nadsyłać można do 16 listopada 2018.

  Szczegóły, nagrody i niezbędne dane dostępne TUTAJ: https://muzeumslaskie.pl/pl/muzeum-slaskie-oczami-dziecka-konkurs-plakat/

  Więcej informacji – tel. kontaktowy: 32 21 30 829